ลปส.เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2562

         วันนี้ ( 8 กรกฎาคม 2562 ) นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 64 ปี ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยเข้าร่วมรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 ในฐานะเป็นศิษย์เก่าดีเด่นที่สร้างคุณความดี สร้างคุณประโยชน์ ต่อสังคม และประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นต้นแบบศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรฯ และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร.สุนงนาท สูตะบุตร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา และในโอกาสนี้ นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และคณะ ได้ร่วมหารือแนวทาง บูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์กับ มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานของ ปส. ในอนาคตอีกด้วย

S 8437768 resize

S 8437781 resize

S 8437780 resize

S 8437765 resize S 8437764 resize S 8437772 resize

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

 

Search