กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

151546 resize

             วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กว่า 50 คน ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดทำกิจกรรมจิตอาสาฯ โดยมีนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ การร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาฯในครั้งนี้ ได้แก่ การมอบสิ่งของและเงินบริจาคให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ เพื่อแสดงน้ำใจและร่วมส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้สังคมไทย รวมทั้งการทำความสะอาดลานวัด และทาสีกำแพงโบสถ์ ณ วัดพระงาม ตำบลบ้านป้อม อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบวัดพระงาม ให้มีความสะอาดสวยงาม และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะบริเวณโดยรอบบ้านเรือนที่อยู่ของตนเอง ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นการน้อมนำการปฏิบัติตามแนวพระราโชบายและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน

          จากภาพทำความสะอาดลานวัด และทาสีกำแพงโบสถ์ ณ วัดพระงาม ตำบลบ้านป้อม อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

151527 resize 151541 resize 151531 resize 151532 resize 151535 resize 151537 resize 151542 resize 151547 resize

         มอบสิ่งของและเงินบริจาคให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

p120762 10 resize

p120762 7 resize p120762 1 resize

p120762 3 resize p120762 11 resize p120762 4 resize p120762 9 resize p120762 5 resize p12076201 resize

p120762 2 resize p120762 12 resize p120762 6 resize

 ประมวลภาพ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จ. อยุธยา /12076222

    

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

Search