ปส. สร้างความรู้แนวทางปฏิบัติการจัดการกากกัมมันตรังสี ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสริมความรู้ผู้ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีทุกประเภท ตระหนักแนวทางจัดการกากกัมมันตรังสีให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหลังเลิกใช้งานแล้วได้อย่างถูกต้องปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้การสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการกากกัมมันตรังสีและแนวทางปฏิบัติในการจัดการกากกัมมันตรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559” ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

012 6 resize

         นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดการสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการกากกัมมันตรังสีและแนวทางปฏิบัติในการจัดการกากกัมมันตรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559” ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า ปส. ให้ความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีทุกประเภท รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการจัดการกากกัมมันตรังสี จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องในการจัดการกากกัมมันตรังสีได้อย่างถูกต้องและเกิดความปลอดภัยทั้งต่อผู้ครอบครอง ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยวันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวนกว่า 200 คน
          นางรัชดา กล่าวต่อไปว่า ปส. ได้รับการตอบรับจากการสัมมนาฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง เป็นอย่างดี และเห็นว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์มีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทุกวัน ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดกากกัมมันตรังสีได้ จึงได้จัดการสัมมนาครั้งที่ 2 ขึ้น ซึ่งเวทีนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แบ่งปันปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้สามารถทำความเข้าใจ และร่วมกันดูแลจัดการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรวมทั้งกฎหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 3614 และ 1520

012 7 resize

012 3 resize

012 2 resize 012 3 resize 012 8 resize 

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

 

Search