ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความเสื่อมของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยและการตรวจสอบคอนกรีต" ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

 

หมายเหตุ: *** กรุณากรอกแบบสอบถามทุกท่าน และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างสูง

Search