การปรับปรุงพันธุ์ไหมไทยด้วยรังสีแกมมา

 

ชื่อบทความ      การปรับปรุงพันธุ์ไหมไทยด้วยรังสีแกมมา
ผู้แต่ง บุญญา สุดาทิศ
ที่มา ข่าว พปส. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2530

Search