พิมพ์

 21 2 2560 9 49 42

ด้านรังสี

นางนิตยา ศุภฤทธิ์ Ms. Nitaya Suparit ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี / นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เชี่ยวชาญ
นายสมบุญ จิรชาญชัย        Mr. Sombun Jerachanchai         ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี / นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เชี่ยวชาญ
นายนฤพนธ์  เพ็ญศิริ Mr. Naripon Pensiri นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
นายประชา  นาดี Mr. Pracha nadee นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
นายพิสิฏฐ์  สุนทราภัย Mr. Pisit Suntarapai นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
นายจรูญ วรวาส Mr. Charoon Warawas นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
นางสาวปัทมา ณ นคร Ms. Pattama na nakorn นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
นายโกมล  เซียสกุล Mr. Komol Siasakul นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
นางสาวสุนันทา ภูงามนิล Ms. Sunanta Phugamnil นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 
นางเพ็ญนภา กัญชนะ Ms. Pennapa Kanchana  นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
นายกิตติพงษ์ สายหยุด Mr. Kittipong Saiyut นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
นางสาวปิยะพร สิ้นโศรก Ms. Piyaporn Sinsrok นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
นายณรงค์เวทย์ บุญเต็ม Mr. Narongweth Boontem นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
นางสาววรัญญา ภิบาลวงษ์ Ms. Waranya Pibanwong นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
นางสาวอังศุมาลิน  อินแตง Ms. Angsumalin Intang นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
     
     
ด้านนิวเคลียร์    
นางวราภรณ์  วัชรสุรกุล Ms. Varaporn Watcharasurakul ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ /วิศวกรนิวเคลียร์เชี่ยวชาญ
ดร. อุษา กัลลประวิทย์ Dr. Usa Kullaprawithaya รักษาราชการแทนที่ปรึกษาด้านพลังงานปรมาณู /นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ
นางสาวตวงพร  เอ็งวงษ์ตระกูล Ms. Toungporn Angwongtrakool ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินความปลอดภัยทางนิวเคลียร์/วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ
นายสมเจตน์  สุดประเสริฐ Mr. Somjait Sudprasert ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์
นายภานุพงศ์  พินกฤษ Mr. Panupong Pingish ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ /วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ
ดร. พิภัทร พฤกษาโรจนกุล Dr. Phiphat Phruksarojanakun ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร / วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ
ดร. บุญฉวี ศรีหมอก Dr. Boonchawee Srimok หัวหน้ากลุ่มพิทักษ์ความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์ /วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจารุณี ไกรแก้ว Ms. Jarunee Kraikaew นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ
นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล Ms. Harinate Mungpayaban นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ
ดร. ทศดล สันถวไมตรี Dr. Todsadol Santawamaitre นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ
นางรัตนาภรณ์ ชอบเพราะ Ms. Rattanaporn chobpraw นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ
นายสัญญา  เทศทอง Mr. Sanya Tedthong นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ
นางลฎาภา ศรีจิตตะวา Ms. Laddapa Srijittawa นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ
นายฐิติเดช ตุลารักษ์ Mr. Thitidej Tularak วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ
ดร. สมบูรณ์ โตอุตชนม์ Dr. Somboon Toautachone วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ
นางสาวนิราวรรณ  ปวีณะโยธิน Ms. Niravun Pavenayothin วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ
ดร. วีรชน ตรีนุสนธิ์ Dr. Weerachon Treenuson วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ
นายฉัฐศักย์ ยิ่งธนทัต Mr. Chattasak Yinthanatat วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ
นางสาวธนาภรณ์ ศรีแก้ว Ms. Tanaporn Srikaew วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ
นายศึกษิต  แสงแก้ว Mr. Suksit SangKaew นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ชำนาญการ
นายสรัล  สูงสว่าง Mr. Sarun Sookgsawang วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ
ดร. ปานทิพย์  อัมพรรัตน์ Dr. Panthip Ampornrat วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ
ดร. พีรวุฒิ  บุญสุวรรณ Dr. Peerawut Bonsuwan วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ
ดร. ชลกานต์ เอี่ยมสำอางค์  Dr. Chonlagarn Iamsumang วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 
     
     
     
ด้านสนับสนุน    
นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล Ms. Ampika Apichaibukol ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู /นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
นายกฤษฎา  ถิ่นทับปุด Mr. Kritsada Thintabpud  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสิริวรรณ  เรืองรอง Ms. Siriwan Ruangrong นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ Ms. Kannika Maneewan นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
นางสาวชลาทิพย์  เกื้อกอบ Ms. Chalathip Kueakob  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวสุกัญญา จันทรมงคล Ms. Sukanya Chantaramongkol  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ