ถาม: ใบรับรอง RSO จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2561 จะต้องทำอย่างไร

ตอบ: ใบรับรอง RSO ที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2561 จะต้องยื่นขอต่ออายุใบรับรองฯ ก่อนใบรับรองฯ เดิมหมดอายุ  และสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อการต่อใบรับรองฯ

ซึ่งสำนักงานฯ จะประกาศเปิดให้ต่ออายุใบรับรองฯ ช่วงต้นเดือน มี.ค. 2561 เป็นต้นไป


ถาม : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจะรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีครั้งต่อไปเมื่อไร

ตอบ : ปฏิทินจัดสอบปีงบประมาณ 2561


ถาม : มีการอบรมก่อนสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีหรือไม่

ตอบ : ไม่มี


ถาม : ถ้าสอบไม่ผ่านวิชาใดวิชาหนึ่ง ในการจัดสอบครั้งที่ผ่านๆมาต้องทำอย่างไร

ตอบ :สามารถสมัครสอบซ่อมในวิชาที่สอบไม่ผ่านในการจัดสอบครั้งต่อไปได้ โดยเลือกใบสมัครสอบซ่อม ระบุวิชาที่จะขอสอบซ่อม และชำระเงินค่าสมัครสอบ 250 บาท แต่ถ้าไม่ผ่านทั้งสองวิชาต้องสมัครสอบใหม่ เหมือนสมัครสอบตามปกติ


ถาม : จะมีการสอบตามต่างจังหวัดอีกหรือไม่

ตอบ : ในปีงบประมาณ 2561 ไม่มี 


ถาม : ผู้ที่มีผลสอบ RSO ผ่านแล้วจะต้องทำอย่างไร

ตอบ :

  1. เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของชื่อนามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เว็บไซต์สำนักงานฯ ในหน้าที่ประกาศผลการสอบ ในการจัดสอบครั้งนั้น ภายในระยะเวลากำหนด
  2. จะได้รับใบอนุญาตตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัครหรือหน่วยงานที่สังกัด

Search