คลังความรู้สำหรับการสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO)

 


พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบทั้งหมดที่เจ้าหน้าทีความปลอดภัยทางรังสีควรทราบ

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ระเบียบ

ประกาศ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search