• ฝึกอบรม National Workshop on Responding to Nuclear Security Events at Venues and other Strategic Locations วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส. / ผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 60 คน / ผู้ประสานงาน : นางเบญญา ราชภัณฑารักษ์ นางสาววิลาวัลย์ จารุจันทร์ (กยผ.)

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่ายมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมทองผาภูมิ ชั้น 2 โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  / ผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน / ผู้ประสานงาน : น.ส. สราญรัตน์ พิทักษ์ปฐมพงศ์ / น.ส. โมรีพัฐฐ์ ลำเจียกเทศ (ศปส.)

  • การประชุม The Technical meeting on the Status of the Data Collection for Customisation and Data Upload into the DSS วันที่ 26-27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. / ผู้เข้าอบรม 30 คน / ผู้ประสานงาน : นางสาวชลริธร บุญประสพ กปท. กยผ.

  • การฝึกอบรมแบบคู่ขนานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรรม ARGOS และโปรแกรม JRODOS วันที่ 23 - 25 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุม 120 และห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ปส. / ผู้เข้าอบรม 30 คน / ผู้ประสานงาน : นางสาวชลริธร บุญประสพ กปท. กยผ.

Search