การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบการคลินิก ที่มีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องกำเนิดรังสี”

  พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บังคับแก่การดำเนินการเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในทางสันติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย ที่จะป้องกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียร์และรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

    การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ทั้งวัสดุกัมมันตรังสี และเครื่องกำเนิดรังสีจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งสถานประกอบการทางรังสีที่มีการดำเนินการผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี และ/หรือเครื่องกำเนิดรังสี รวมทั้งการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านวัสดุกัมมันตรังสี และนำเข้าหรือส่งออกเครื่องกำเนิดรังสีจะต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

     ปัจจุบัน มีสถานประกอบการที่ดำเนินการผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี แต่ยังมีสถานประกอบการจำนวนหนึ่ง เช่น คลินิกทันตกรรม ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการครอบครองเครื่องกำเนิดรังสี แต่ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตฯ กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีเป็นไปตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยทั้งผู้ใช้งาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเพื่อให้สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนในการขออนุญาตฯ และดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงให้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มีประสิทธิภาพ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ประจำภูมิภาค (ศวภ.) จึงได้จัดทำโครงการ “การกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบการคลินิกที่มีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องกำเนิดรังสี” ในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศไทย

กำหนดการรวม 9 ครง

ดาวน์โหลด แบบตอบรับ และ กำหนดการการประชุมฯ

Search