ดาวน์โหลด ใบสมัคร และกำหนดการ เข้าร่วมการฝึกอบรมความปลอดภัยทางรังสีเฉพาะทางด้านการแพทย์ วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561

ด้วยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้กำหนดการจัดฝึกอบรม หลักสูตรความปลอดภัยทางรังสีเฉพาะทางด้านการแพทย์   สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีในใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกำเนิดรังสี เพื่อสร้างความเข้าใจ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวมทั้งศักยภาพ บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ในวันที่ 20 -21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ปส. จึงขอให้ผู้มีคุณสมบัติข้างต้น และขอให้หน่วยงานโปรดพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรผู้มีคุณสมบัติข้างต้น ยื่นสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามที่กล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าสมัคร

           หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายวุฒิศักดิ์ ไตรภพชัยกุล นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 2322 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เนื่องจากรับจำนวนจำกัดเพียง 100 ที่นั่งเท่านั้น

Tags:

Search