ปส.ประกาศเจตนารมณ์
การเป็นองค์กรคุณธรรม

เพื่อเป็นการขับเคลื่อน ปส. เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ลปส.
จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ การเป็นองค์กรคุณธรรม ปส.
เพื่อเป็นเจตนารมณ์ภาพรวม ส่งเสริมและพัฒนา ปส. ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ให้บุคลากรมีคุณธรรมที่พึงประสงค์ 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” และเพื่อนำสู่การเป็นคนดี มีคุณธรรม และเป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์”

Congratulations

ปส.ขอแสดงความยินดี กับ

นางสาว สมใจ ยกทรัพร์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

Congratulations

ปส.ขอแสดงความยินดี กับ

นาย ณรงค์เวทย์ บุญเต็ม

นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565

องค์กรคุณธรรม

ประกาศเจตนารมณ์

ข้าราชการดีเด่น

ประจำสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นายณรงค์เวทย์ บุญเต็ม

นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
2565

นางสาวศิริพร พุ่มไสว

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน
2564

นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว

นิติกรชำนาญการพิเศษ
2563

นายวิทิต ผึ่งกัน

นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
2562

สำนักงานเลขานุการกรม
กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี
กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี
กลุ่มกฎหมาย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

Add a compelling title for your section to engage your audience.

Use this paragraph section to get your website visitors to know you. Consider writing about you or your organization, the products or services you offer, or why you exist. Keep a consistent communication style.

สำนักงานเลขานุการกรม

กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย

Skip to content