เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ ปส. ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content