เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานประจำสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี RN65 จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content