ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการซื้อลิฟต์โดยสาร ประจำอาคาร 4 และอาคาร 9 จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ลิฟต์โดยสาร (2)

ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร (1)

 

Skip to content