ราคากลางสำหรับการซื้อเครื่องวิเคราะห์สัญญาณแบบหลายช่องชนิดดิจิตอลแกมมาสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง

Skip to content