เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่าอุปกรณ์ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ปส. ทางด้านนิวเคลียร์และรังสี” รุ่นที่ 6

Skip to content