เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของเครื่อง SEM/EDX จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content