รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ

1. คณะอนุกรรมการกฏหมายและการขับเคลื่อนให้ดำเนินการตามกฎหมาย 

2. คณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ

4. คณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์

5. คณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตรและโภชนาการ

6. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 :
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : ครั้งที่1/2566
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ครั้งที่1/2565
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  : ครั้งที่ 1/2564  , ครั้งที่ 2/2564, ครั้งที่ 3/2564, ครั้งที่ 4/2564, ครั้งที่ 5/2564

7. คณะอนุกรรมการว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

8. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการวัดและเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย 

 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 :
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :  ครั้งที่ 1/2566 ,ครั้งที่2/2566    
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ครั้งที่ 1/2565 

9. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านรังสีทางการแพทย์

10. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี

11. คณะอนุกรรมการกำหนดสมมรรถนะ ศักยภาพ และมาตรฐานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 :
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : ครั้งที่ 1/2566 , ครั้งที่2/2566
 •  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 
 • ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 : ครั้งที่3/2563

12. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 

13. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 – 2568

14. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

 15. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยในการจัดการกากกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว

16. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

17.คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 :

18.คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและบำรุงรักษาเครื่องมือทางนิวเคลียร์และรังสีด้านการแพทย์ของประเทศ

 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 :

Skip to content