เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการเพื่อเก็บข้อมูลการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแล ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content