ปส.เข้าร่วมการรับมอบประกาศนียบัตร DIGITAL ID BY TUC – CA READY AWARD

 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ผกยผ.) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าการรับมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC – CA Ready Award ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43 (43nd WUNCA) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การรับมอบประกาศนียบัตร ฯ ในครั้งนี้เป็นการมอบให้หน่วยงานที่ได้รับใบรับรองระบบลายมือชื่อดิจิทัลภายใต้ Thai University Consortium (TUC) ทั้ง 114 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน 17 แห่ง สถาบันอุดมศึกษา สังกัด อว. 96 แห่ง สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด อว. 1 แห่ง ตามนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด อว.มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ในการทำงานหรือบริหารจัดการภายในและการให้บริการโดยไม่ใช้กระดาษมีการสร้างการจัดเก็บ และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือและพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้ตามมาตรา 9 มาตรา 26-31 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนา และใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยให้บุคลากรทุกคนใช้ และลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีระบบการรับรองลายมือชื่อที่มีความน่าเชื่อถือ เรียกว่า Certification Authority : CA และจัดตั้ง Thai University Consortium (TUC) ขึ้น มี 10 สถาบันอุดมศึกษานำร่อง

Skip to content