ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566

      ในวันนี้ ( 25 กรกฎาคม 2566 ) เวลา 10.00 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 ปี ปส. โดยมี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระเสนอเพื่อทราบที่สำคัญ อาทิ การจัดทำกรอบความร่วมมือทางวิทชาการกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) สำหรับรอบปี พ.ศ. 2566 -2572 (Country Programme Framework 2023 – 2029) การจัดทำโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 2569 – 2570 และรายงานข้อมูลการดำเนินงานล่าสุดด้านพันธกรณีของสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: CTBT) ตลอดจนการร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติตามสนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANWFZ) พ.ศ. 2566 – 2570

Skip to content