ปส. ร่วมกับ ปภ. เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

ในวันนี้ (9 สิงหาคม 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมนาถสิริ เรสซิเด้นส์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม การนี้ได้รับเกียรติจากนายธีระภัทร ผิวสวัสธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี และว่าที่ ร้อยตรี มนต์สง่า ลีลาศสง่างาม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉุกเฉิน ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 50 คน การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉินทางรังสี สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีความรู้ที่จะเข้าประเมินสถานการณ์เบื้องต้น และจัดการต่อภาวะฉุกเฉินทางรังสีในหลายรูปแบบได้ รวมทั้งการจัดการด้านการแพทย์

นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ยังได้เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี อาทิ การวางแผนและเตรียมการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การจำลองสถานการณ์ของที่เกิดเหตุ การใช้เครื่องมือตรวจวัดรังสี การเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงหลักการในการปฏิบัติงาน ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับภัยรูปแบบใหม่ ๆ ในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Skip to content