ปส. ร่วมกับ IAEA จัดอบรม International Training Course on Introduction to Nuclear Forensics

    สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency ,IAEA) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ International Training Course on Introduction to Nuclear Forensics ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีนางดารุณี พีขุนทด ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ได้รับมอบหมายจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายของงานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ในระดับนานาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 25 คนจาก 14 ประเทศเข้าร่วม

Skip to content