ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

Skip to content