ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 1/2566

      ในวันนี้ (3 ตุลาคม 2566) เวลา 13.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการในสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ชั้น 3 อาคาร 60 ปี ปส. โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระเสนอเพื่อทราบที่สำคัญ อาทิ สรุปผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2566 ด้านการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รายงานการปฏิบัติงานกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย และการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในผงโลหะ จังหวัดปราจีนบุรี

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรภายใน 1110 , 1120

Skip to content