การเปรียบเทียบ APMP.RI(I)-S1 ของมาตรฐานสำหรับปริมาณรังสีที่ดูดกลืนในน้ำในรังสีแกมมา 60Co ที่ระดับปริมาณรังสีในการประมวลผล

Skip to content