การเปรียบเทียบ CCRI(I)-S3 ของมาตรฐานสำหรับปริมาณรังสีดูดกลืนในน้ำของรังสีแกมมา 60Co ที่ระดับการประมวลผลปริมาณรังสี

Skip to content