จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจทางรังสีในแหล่งสินค้าอุปโภคและแหล่งท่องเที่ยวที่มีกัมมันตรังสี จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content