ราคากลางสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การโฆษณาและเผยแพร่สำหรับอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบ บก.06 ราคากลาง

Skip to content