เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ในภารกิจของ ปส. ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content