ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบตรวจวัดก๊าซเรดอนประจำตัวบุคคล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคารายละเอียดคุณลัษณะเฉพาะ

Skip to content