ราคากลางสำหรับรายการซื้อระบบตรวจวัดก๊าซเรดอนประจำตัวบุคคล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง

Skip to content