ราคากลางสำหรับประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีแกมมาแบบหลายวัตถุประสงค์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบ บก.06 ราคากลาง

Skip to content