เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ในภารกิจของ ปส. ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content