ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาซื้อระบบวัดกัมมันตภาพรังสีแบบมัลติไวร์พรอพพอชั่นนอลเคาเตอร์ (Multiwire proportional counter) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง บก 06

Skip to content