ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบวัดกัมมันตภาพรังสีแบบมัลติไวร์พรอพพอชั่นนอลเคาเตอร์ (Multiwire proportional counter) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ_0001 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ระบบวัดกัมมันตภาพรังสีฯ

Skip to content