ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานฯ

TORซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารปฏิบัติการฯ

Skip to content