ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมหัววัดรังสีแกมมา ชนิด HPGe จำนวน 1 หัววัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมหัววัดรังสีแกมมาฯ

TORจ้างซ่อมหัววัดรังสีแกมมา HPGe จำนวน 1 หัววัด

Skip to content