คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 

  - ความเป็นมา, อำนาจหน้าที่, การวางรากฐานสู่การจัดตั้งสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  Ebook  pdf
  - คณะกรรมการเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู ชุดแรกที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ.ศ.๒๔๙๗  Ebook  pdf
  - ก่อนจะถึง พ.ศ. ๒๕๐๔ : คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ตอน การดำเนินงาน pdf  และตอน รายนามคณะกรรมการฯ และผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ  pdf
 - การแต่งตั้งคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติชุดแรกตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และการแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติคนแรก  Ebook  pdf
  - องค์ประกอบและรายนามคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙   Ebook  pdf
  -  เปรียบเทียบบทบัญญัติรายมาตราที่เกี่ยวกับคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ตาม พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙) และ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ตาม พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)   pdf
  - ทำเนียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  pdf
  - รายนามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (พ.ศ. ๒๔๙๗ - พ.ศ. ๒๕๖๐)   pdf

 

คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

  -  คณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๑๖ คณะ  Ebook  pdf

  ทำเนียบคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  pdf

  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน ๑๐ คณะ (ปรับปรุง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙)  pdf

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

ปี ๒๕๕๙      ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙    ครั้งที่ ๒/๒๕๕   ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙   ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

ปี ๒๕๕๘      ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘    ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘   ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๗      ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๕      ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕   ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๔      ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่  ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

Search