คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

 - ความเป็นมา  pdf 
 เปรียบเทียบบทบัญญัติรายมาตราที่เกี่ยวกับคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ตาม พรบ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙)  และ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ตาม พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  พ.ศ.๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๐๘)  pdf
- องค์ประกอบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  พ.ศ.๒๕๖๐พ.ศ.๒๕๖๒ (ชุดปัจจุบัน),    
- ทำเนียบนามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  pdf

 

 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

     ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐   ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐             ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐   ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑   ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑   ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒     ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓     ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

 - คณะอนุกรรมการ ๑๒ คณะ (ณ ๑๙ มีค. ๒๕๖๒)   pdf    


                                                                                                                                                                                                                                             ปรับปรุงข้อมูล ณ  กุมภาพันธ์. ๒๕๖๓

Search