• คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ   

              - คณะอนุกรรมการ ๑๒ คณะ  (ณ ๑๑ มิย. ๒๕๖๒)    

             -  คณะอนุกรรมการกฏหมายและการขับเคลื่อนให้ดำเนินการตามกฎหมาย  ๑,๒/๒๕๖๒

              -  คณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี   ๑/๒๕๖๒

              -  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  ๑,๒/๒๕๖๒

              -  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ  ๑/๒๕๖๒

              -  คณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์  ๓/๒๕๖๑    ๑,๒,๓/๒๕๖๒     ๑,๒/๒๕๖๓     

              -  คณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตรและโภชนาการ  ๑/๒๕๖๒    ๑/๒๕๖๓

              -  คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์             

              -  คณะอนุกรรมการว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ  ๑/๒๕๖๒

              -  คณะอนุกรรมการกำหนดสมรรถนะ ศักยภาพ และมาตรฐานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  ๑/๒๕๖๒   ๑,๒/๒๕๖๓

              -  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการวัดและเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย  ๑/๒๕๖๒

              -  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านรังสีทางการแพทย์  ๑,๒/๒๕๖๒

              -  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี   (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation : UNSCEAR)  ๑,๒,๓/๒๕๖๒   ๑/๒๕๖๓

 

                                                                                                                                                                                                   

ข้อมูล ณ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

Search