สารบัญ

ความเป็นมา

         อนุสนธิจากพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 (พระราชบัญญัติฯ) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ที่ 67 ก  วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  แล้วโดยความตามมาตรา 2 กำหนดให้พระราชบัญญัติฯ นี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) เป็นผลให้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติสิ้นสุดลง (ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2508)

       คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติชุดใหม่ ตามกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฯ หมวด 2 คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (มาตรา 9 - 17) รวมถึงกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลในมาตรา 145 ให้คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการโดยตำแหน่งตามมาตรา 9 (1) (2) (3) ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 9 (4) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

Search