พิมพ์

photo committee 

ทำเนียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

- 1 มิถุนายน 2564 - ปัจจุบัน

- 13 สิงหาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

- 10 กรกฎาคม 2562 - 15 กรกฎาคม 2563

- 30 มกราคม 2562 - 9 กรกฎาคม 2562

- 23 พฤศจิกายน 2560 - 30 มกราคม 2562

- 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 23 พฤศจิกายน 2560


ความเป็นมา

         อนุสนธิจากพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 (พระราชบัญญัติฯ) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ที่ 67 ก  วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  แล้วโดยความตามมาตรา 2 กำหนดให้พระราชบัญญัติฯ นี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) เป็นผลให้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติสิ้นสุดลง (ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2508)

       คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติชุดใหม่ ตามกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฯ หมวด 2 คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (มาตรา 9 - 17) รวมถึงกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลในมาตรา 145 ให้คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการโดยตำแหน่งตามมาตรา 9 (1) (2) (3) ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 9 (4) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)


duty committee


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

expert 3 

ทำเนียบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

- 1 มิถุนายน 2564 - ปัจจุบัน

- 28 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2564

- 2 มกราคม 2562 - 27 พฤษภาคม 2562

- 7 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 มกราคม 2562 


สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 1/2565


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครั้งที่ 2/2563 , ครั้งที่ 1/2564


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครั้งที่ 1/2563


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ครั้งที่ 1/2562 , ครั้งที่ 2/2562 , ครั้งที่ 3/2562


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 1/2561 , ครั้งที่ 2/2561 , ครั้งที่ 3/2561 , ครั้งที่ 4/2561 


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ครั้งที่ 1/2560 , ครั้งที่ 2/2560 , ครั้งที่ 3/2560 , ครั้งที่ 4/2560 , ครั้งที่ 5/2560 , ครั้งที่ 6/2560 , ครั้งที่ 7/2560 , ครั้งที่ 8/2560


 คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติsubcommitee


 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

report 2565   report 2564   report 2563 

ผลการดำเนินงานคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประจำปี 2565 

ผลการดำเนินงานคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประจำปี 2564

ผลการดำเนินงานคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประจำปี 2563 


 ทำเนียบคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

  board 2565   board 2564  

ทำเนียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและคณะอนุกรรมการฯ ประจำปี 2565

ทำเนียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและคณะอนุกรรมการฯ ประจำปี 2564