ติดต่อเรา

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2596 7600

ร้องเรียนร้องทุกข์

โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 4111 , 4515 และ 0 2579 5970
E-mail : development.oap@gmail.com

งานบริการ

ใบอนุญาตฯ
One Stop Service 0 2596 7600 ต่อ 1121 , 1122
กลุ่มอนุญาตทางวัสดุกัมมันตรังสี 0 2596 7600 ต่อ 1517 , 1523
กลุ่มอนุญาตทางเครื่องกำเนิดรังสี 0 2596 7600 ต่อ 1511 , 1513
E-mail : license@oap.go.th
ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO)
0 2596 7600 ต่อ 2321
E-mail : rso@oap.go.th

Contact Us

พิกัดที่ตั้ง (lat='13.8541003'|lon='100.5634897')

Search