ติดต่อเรา

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2596 7600
โทรสาร 02 561 3013
e-mail : office@oap.go.th

ร้องเรียนร้องทุกข์

โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 4203 , 4204
E-mail : development.oap@gmail.com

งานบริการ

ใบอนุญาตฯ
One Stop Service 0 2596 7600 ต่อ 1107, 1108
กลุ่มอนุญาตทางวัสดุกัมมันตรังสี 0 2596 7600 ต่อ 1509 , 1510
กลุ่มอนุญาตทางเครื่องกำเนิดรังสี 0 2596 7600 ต่อ 1105 , 1106
E-mail : license@oap.go.th
ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO)
0 2596 7600 ต่อ 4305 , 4306
E-mail : rso@oap.go.th

วิธีการเดินทางไป สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดย รถบัส
เลือกจุดเริ่มต้น

Search