ผู้บริหาร
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์

Mr. Permsuk Sutchaphiwat
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Secretary General
Email : permsuk.s@oap.go.th

นางสุชิน อุดมสมพร

นางสุชิน อุดมสมพร

รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Ms. Suchin Udonsomporn
Deputy Secretary General
Email : suchin.u@oap.go.th

นางเพ็ญนภา กัญชนะ

นางเพ็ญนภา กัญชนะ

รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Ms.Pennapa Kanchana
Deputy Secretary General
E-mail:
pennapa.k@oap.go.th

นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล

นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู
Ms.Ampika Apichaibukol
Acting Director of Strategy and Planning DivisionExpert on Atomic Energy Management System
Email : ampika.a@oap.go.th

นางเพ็ญนภา กัญชนะ

นางเพ็ญนภา กัญชนะ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
Ms.Pennapa Kanchana
Acting Director of Nuclear and Radiation Licensing Division
E-mail: pennapa.k@oap.go.th

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี
Mr.Pisit Suntarapai
Director of Nuclear and Radiation Inspection Division
Expert on Radiation Safety
Email : pisit.s@oap.go.th

นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์

นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์

เลขานุการกรม 
Ms.Kannika Maneewan
Secretary to the Office
Email : kannika.m@oap.go.th

นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล

นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
Ms.Varaporn Watcharasuragul
Expert on Nuclear Safety
Email : varaporn.w@oap.go.th

 

นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล

นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู
Ms.Ampika Apichaibukol
Director of Administration Development Group
Expert on Atomic Energy Management System
Email : ampika.a@oap.go.th

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี
Mr.Pisit Suntarapai
Expert on Radiation Safety
Email : pisit.s@oap.go.th

นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์

นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี
Mr.Arug Wititteeranon
Acting Expert on Radioactivity Assessment
E-mail arug.w@oap.go.th

ดร.พิภัทร พฤกษาโรจนกุล

ดร.พิภัทร พฤกษาโรจนกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Dr.Phiphat Phruksarojanakun
Administration Development Group
Email : phiphat.p@oap.go.th

นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว

นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
Mr.Aniruth Songjakkae
Director of Legal Affairs Group
Email : aniruth.s@oap.go.th

นางนันต์ณภัสร์ กัลยาณเมธี

นางนันต์ณภัสร์ กัลยาณเมธี

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Ms.Nannapat Kanlayanamete
Director of Internal Audit Group
Email : nannapat.k@oap.go.th

ทำเนียบเลขาธิการ ปส.

1. พล.อ.จ.ดร. สวัสดิ์ ศรีสุข พ.ศ. 2504 - 2518
2. น.ท.ไกรวุฒิ สุขกิจบำรุง ร.น. พ.ศ. 2518 - 2523
3. น.ต.ม.ร.ว.โสภาคย์พงศ์ เกษมสันต์ พ.ศ. 2523 - 2525
4. นายอาทร ปทุมสูตร พ.ศ. 2525 - 2531
5. ร.อ.สุชาติ มงคลพันธ์ ร.น. พ.ศ. 2531 - 2533 และ พ.ศ. 2535 - 2537
6. ด.ร.ปกิต กิระวานิช พ.ศ. 2533 - 2535
7. นายเกรียงศักดิ์ ภัทราคม พ.ศ. 2537 - 2543
8. นายเกรียงกร เพชรบุตร พ.ศ. 2543 - 2546
9. นายปฐม แหยมเกตุ พ.ศ. 2546 - 2548
10. ดร.มนูญ อร่ามรัตน์ พ.ศ. 2548 - 2549
11. นายเชาว์ รอดทองคำ พ.ศ. 2549 - 2551
12. นายศิริชัย เขียนมีสุข พ.ศ. 2551 - 2552
13. ศ.ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว พ.ศ. 2552 - 2555
14. ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ พ.ศ. 2555 - 2556
15. นายสุพรรณ แสงทอง พ.ศ. 2556 - 2557
16. ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ พ.ศ. 2557 - 2561
17. นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย พ.ศ. 2561 - 2563

Search