สารบัญ

ร่างกฎกระทรวง ประกาศคณะกรรมการฯ และประกาศสำนักงานฯที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ <

 

พระราชบัญญัติ

 

 

กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี

กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

กฎกระทรวงสำหรับผู้ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ กฎกระทรวงสำหรับผู้ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี กฎกระทรวงสำหรับผู้รับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ กฎกระทรวงเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสี กฎกระทรวงเกี่ยวกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

กฎกระทรวงที่ยังมีผลบังคับใช้โดยอนุโลมภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบ

ระเบียบทั่วไป ระเบียบสำหรับผู้ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี ระเบียบสำหรับผู้ครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ ระเบียบสำหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

ประกาศ

 

 

Search