แบบรับฟังความคิดเห็น

รายงานสถานะร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ในความรับผิดชอบของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ร่างกฎกระทรวงฯ ประกาศคณะกรรมการฯ และประกาศสำนักงานฯ ที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ร่างกฎหมายทั่วไป

ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี

ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี

ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์

ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์


ท่านสามารถให้ความคิดเห็นได้ 3 วิธี ดังนี้

  1. โพสต์ความคิดเห็นผ่านทาง facebook comment ในแต่ละหน้าของกฎกระทรวง/ประกาศ
  2. ส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. กรอกข้อมูลลงใน ฟอร์มออนไลน์ นี้

Attachments:
Download this file (2023-01-16-15_22_37_ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฯ.pdf)2023-01-16-15_22_37_ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฯ.pdf[ ]186 kB
Download this file (ActAmendment.pdf)ActAmendment.pdf[ ]527 kB
Download this file (MinisRegTransport.pdf)MinisRegTransport.pdf[ ]1155 kB
Download this file (NMTO.pdf)NMTO.pdf[ ]32 kB
Download this file (NotiRadGen.pdf)NotiRadGen.pdf[ ]73 kB
Download this file (NotiRuleRadGen.pdf)NotiRuleRadGen.pdf[ ]56 kB
Download this file (Operator.pdf)Operator.pdf[ ]78 kB
Download this file (RegStatus10-6-65.pdf)RegStatus10-6-65.pdf[ ]134 kB
Download this file (RSO.pdf)RSO.pdf[ ]33 kB
Download this file (SafetyForNotiRadGen.pdf)SafetyForNotiRadGen.pdf[ ]112 kB
Download this file (ร่าง RSO เรื่องเสร็จ.pdf)ร่าง RSO เรื่องเสร็จ.pdf[ ]2096 kB
Download this file (ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์.pdf)ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์.pdf[ ]32 kB
Download this file (ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์.pdf)ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์.pdf[ ]215 kB
Download this file (ร่างกฎกระทรวงเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (ฉบับรับฟังความคิดเห็น).pdf)ร่างกฎกระทรวงเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (ฉบับรับฟังความคิดเห็น).pdf[ ]273 kB
Download this file (ร่างค่าธรรมเนียม  เรื่องเสร็จ 1042-2562.pdf)ร่างค่าธรรมเนียม เรื่องเสร็จ 1042-2562.pdf[ ]369 kB
Download this file (ร่างประกาศมาตรฐานหลักสูตรNMTO.pdf)ร่างประกาศมาตรฐานหลักสูตรNMTO.pdf[ ]124 kB
Download this file (ร่างเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์.pdf)ร่างเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์.pdf[ ]378 kB
Download this file (สถานะกฎหมายลำดับรอง 8.10.61.pdf)สถานะกฎหมายลำดับรอง 8.10.61.pdf[ ]89 kB

Search