สารบัญ

ร่างกฎกระทรวง ประกาศคณะกรรมการฯ และประกาศสำนักงานฯที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ <


 

พระราชบัญญัติ

 

 

กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีที่ใช้บังคับในปัจจุบัน

กฎระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

กฎระเบียบสำหรับผู้ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ กฎระเบียบเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี กฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี กฎระเบียบเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ กฎระเบียบเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสี กฎระเบียบเกี่ยวกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ กฎระเบียบเกี่ยวกับการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (safeguards)

กฎกระทรวงที่ยังมีผลบังคับใช้โดยอนุโลมภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบ

ระเบียบทั่วไป ระเบียบสำหรับผู้ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี ระเบียบสำหรับผู้ครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ ระเบียบสำหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

ประกาศ

 

Search