นโยบายและแผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566 – 2580) ฉบับปรับปรุง
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ร่าง) แผนแม่บทพลังงานไทย พ.ศ. 2558 – 2578
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564)
(ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
นโยบายประเทศไทยแลนด์ 4.0
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 (ปรับแผนไตรมาส 3 – 4)
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ไปพลางก่อน (1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
 • แผนปฏิบัติราชการที่ขออนุมัติปรับแผนดำเนินงานโครงการ ปี61 (ไตรมาส 3 – 4 )
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554
การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาลข้อมูลของแผนงาน-โครงการที่สำคัญ
ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ
Skip to content